هشتمين سمينار يك روزه شبكه علمي با همكاري مجتمع فناوري هاي پيشرفته شهيد علم الهدي در هتل آكادمي فوتبال مورخ شنبه بيست و دوم اسفند ماه يكهزارو سيصد و هشتادو هشت با عنوان آشنايي با برخي ابزارها و روش هاي هك و مقابله با آن برگزار گرديد.