به نام خدا

به موازات ارسال کارتهاي دعوت مدعوين عزيز ، و با عنايت به اينکه احتمال مفقود شدن کارتهاي شما عزيزان وجود دارد، ليست کليه

...

به نام خدا

بدينوسيله از استقبال شما مديران و کارشناس محترم بخش هاي دولتي ، دانشگاهي و خصوصي جهت حضور در سومين سمينار آموزشي شبکه علمي

...

دبيرخانه سمينارهاي آموزشي شبکه علمي غرب آسيا از شما عزيزان فرهيخته خصوصاً مديران و کارشناسان محترم واحدهاي حفاظت اطلاعات، حراست و

...

به نام خدا

بدينوسيله از استقبال شما مديران و کارشناس محترم بخش هاي دولتي ، دانشگاهي و خصوصي جهت حضور در پنجمين سمينار آموزشي شبکه

...

به نام خدا

مقدم شما بازديدکننده محترم را به اين پايگاه اطلاع رساني گرامي مي داريم.

همانگونه که مستحضريد

...